Dzia?alno?? M?odzie?owego Informacyjno Doradczego Centrum INFOPEKA polega na gromadzeniu, redagowaniu i dystrybucji aktualnych i przydatnych informacji.
Informacje pochodz? z ró?nych ?róde? i s? przekazywane m?odym ludziom w wieku 15- 29 lat, a tak?e rodzicom i nauczycielom.
Informacje, które bezp?atnie przekazujemy, dotycz? nast?puj?cych dziedzin:
= formalna i nieformalna edukacja,
= stypendia,
= poszukiwanie pracy i mieszkania,
= organizacja czasu wolnego,
= kultura,
= zdrowie,
= ruchy m?odzie?owe i turystyka,
= dzia?alno?? wolontariacka,
= sport i rekreacja,
= opieka socjalna i zdrowotna…

Mo?emy znale?? dla Ciebie w?a?ciw? informacj?, ale to nie wszystko!

U nas znajdziesz bezp?atny dost?p do komputera, gdzie mo?esz korzysta? z internetu, programu Word oraz drukarki.
W naszym K?ciku Czytelnicyzm znajdziesz wiele s?owe?skich czasopism, gazet oraz komiksów.
Ale to nadal nie wszystko!

Chcesz zorganizowa? wyk?ad, warsztat lub koncert? Oferujemy pomoc i wsparcie w realizacji Twojego projektu.

W centrum INFOPEKA pomagamy rozwin?? kreatywno??, przyswoic now? wiedz? i do?wiadczenia, umo?liwiamy udzia? w kreatywnych i edukacyjnych warsztatach.
Jesli masz czas i energi?, by pomoc swym rowie?nikom, jesli chcesz spróbowac czego? nowego, lub masz g?ow? pe?n? pomys?ów, do??cz do naszej grupy WOLONTARIUSZY.

W naszym biurze mo?esz kupi? kart? Euro 26, która umo?liwia wiele zni?ek w kraju i za granic? (na transport, zakwaterowanie, kultur?, edukacj?, sport i rekreacj?, zakupy…).
Karta kosztuje € 7,51, wa?na jest przez rok.
Za € 6,26 mo?esz kupi? NEFIKS. Jest to indeks nieformalnej edukacji, w który wpisujesz swoj? ponadprogramow? dzia?alnosc.
Mo?e by? bardzo pomocny w poszukiwaniu pracy.

Nie czekaj, napisz lub przyjdz do nas!

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by odpowiedzie? na Twoje pytania, porozmawia?, wesprze? rad?. Anonimowo?? gwarantowana.

INFOPEKA informuje, radzi, wspiera – za darmo!

Info:  Pekarna-magdalenske mreže, +386 2 300 68 50, +386 41 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2019 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov