Kratek oris razvoja in dejavnosti MISC INFOPEKA

Družbene spremembe na začetku devetdesetih let so v Sloveniji ustvarile pogoje, ki so mladinskim pobudam omogočile delovanje izven obstoječih organizacij. Mladinske iniciative so se samoorganizirale in začele z delovanjem na domala vseh področjih javnega življenja. Ena od teh je v Mariboru leta 1994 zasedla kompleks bivše vojaške pekarne ob Magdalenskem parku. Kompleks, velik okoli 6000 m2, zaseda ves čas obstoja okoli 30 do 40 različnih subjektov – zavod, ustanova, različna društva, iniciativne skupine, posamezniki – in danes velja za multikulturno središče Maribora.

Leta 1997 je bila ustanovljena nevladna, neprofitna organizacija, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže, katerega poslanstvo je vzpodbujanje in podpora programskega in projektnega sodelovanja med posamezniki in skupinami umetniških, kulturnih, izobraževalnih, raziskovalnih, naravovarstvenih, informativnih ter humanitarnih dejavnosti in nudenje pomoči pri razreševanju njihovih kratkoročnih in dolgoročnih prostorskih potreb.

Z vsebinskim zorenjem izvajanih dejavnosti v Multikulturnem centru Pekarna se je prostor odprl za široko populacijo mladih in se soočil tudi s potrebo mladih po informacijskem prostoru.

Zavod Pekarna-magdalenske mreže je s pomočjo Zavoda za odprto družbo Slovenije vzpostavil info pisarno z informacijsko točko, ki je v prvi fazi nudila informacije s področja kulturnega dogajanja (posebnost Pekarne).

Glede na to, da so ustvarjalci vsebin in obiskovalci (v najširšem smislu besede) predvsem iz mlajše populacije in glede na to, da leži kompleks na ustrezni lokaciji (center mesta, bližina posameznih srednjih šol in srednješolskega centra), smo se v letu 1998 aktivno vključili v izvajanje Koncepta informiranja in svetovanja za mlade, katerega pobudnik je Urad RS za mladino pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.

Postali smo član nacionalne mreže informiranja in svetovanja za mlade in v začetku decembra leta 1999 v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem, Mladinskim informativno svetovalnim središčem Slovenije (MISSS), ki je bil ustanovljen z namenom povezovanja in vzpostavljanja informacijsko svetovalnih centrov po Sloveniji, in s podporo Mestne občine Maribor vzpostavili Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki ima status lokalnega centra informiranja in svetovanja za mlade.

Hkrati smo istega leta, z namenom celostnega pristopa k informiranju mladih v našem mestu, povezali v »Mariborsko mrežo info točk za mlade MB MINO« pet organizacij, ki poleg rednih programov posameznih organizacij skrbimo tudi za informiranost mladih. MISC INFOPEKA kot koordinator mreže skrbi za razvoj in delovanje mreže. V letih 2000, 2001 in 2002 so se mreži priključile še tri organizacije.

Posredno smo bili vključeni v evropsko združenje mladinskih informacijsko svetovalnih centrov European Youth Information and Counsseling Agency. ERYICA določa standarde za opravljanje informacijsko-svetovalne dejavnosti, ki odlikujejo tudi naš center / Evropska listina za mladinsko informiranje.

Dodatno polje izmenjave informacij nam vsa leta delovanja zagotavlja aktivno članstvo zavoda Pekarna-magdalenske mreže v evropskem združenju neodvisnih kulturnih centrov Trans Europe Halles, ki združuje devetinpetdeset polnopravnih članic.

V letu 2003 smo aktivno sodelovali v odprti metodi usklajevanja pri nadgradnji Koncepta informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji iz leta 1995 z namenom slediti razvoju in izzivom sodobne družbe, se prilagoditi potrebam mladih ter preteklim praktičnim in teoretičnim spoznanjem pri razvoju in vodenju dejavnosti ter nenazadnje spremenjenim okoliščinam ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Prenovljen koncept »Informiranje in svetovanje za mlade v Sloveniji: smernice razvijanja dejavnosti« sledi izhodiščem, ki so bila predstavljena v Beli knjigi Evropske komisije »Nova vzpodbuda za evropsko mladino«, odobreni s strani Komisije 21.11.2002 in sprejeti na Svetu 27.6.2002, ter smernicam v Poročilu Komisije Svetu Evrope, ki je bilo narejeno na podlagi vprašalnika, poslanega članicam Evropske skupnosti in državam kandidatkam.

Za doseganje izboljšanja kvalitete informacij, za aktivno vključevanje mladih v procese načrtovanja, organiziranja in izvajanja mladinskih dejavnosti in uspešno vključevanje mladih v podporne programe, namenjamo v skladu s priporočili Bele knjige velik poudarek sodelovanju in mreženju organizacij na področju informiranja in svetovanja za mlade, vseživljenjskega učenja in mobilnosti mladih.

Vsa leta izvajamo dejavnost informiranja in svetovanja za mlade s pomočjo skupine prostovoljcev. Za izvajanje organiziranega »Prostovoljskega dela mladih za mlade« smo se odločili zaradi pozitivnega učinka tovrstnega dela, ki omogoča dragocene izkušnje in spodbuja motivacijo mladih za ustvarjalnost, napredek in delo iz motivov, ki so pomembnejši od materialnih.

V letu 2004 smo pričeli sodelovati v Akciji 2 programa MLADINA kot gostiteljska in pošiljajoča organizacija v izvajanju Evropske prostovoljne službe. Osnovni namene EVS je vzpodbujanje mobilnosti mladih, zagotavljanje neformalne izkušnje medkulturnega učenja, vzpodbujanje vseživljenskega učenja in razvijanje tistih odnosov in zmožnosti, ki omogočajo aktivno življenje, dvig zaposljivosti mladih ter razvijanje občutka solidarnosti.

Istega leta smo podpisali pristopno izjavo k članstvu Mladinske mreže MaMa, katere član smo še danes.

Leta 2006 smo podpisali Izjavo o spoštovanju in uveljavljanju Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva, s katero smo prevzeli odgovornost, da bomo vse izvajalce in uporabnike programov organizacije seznanili z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva. Prav tako smo se zavezali, da bomo izvajalci in uporabniki prostovoljskih programov  naše organizacije pri svojem delu spoštovali in uveljavljali etična načela, opredeljena v kodeksu. S podpisano izjavo smo tako pristopili k Slovenki mreži prostovoljskih organizacij in pričeli uporabljati logotip prostovoljstva, ki predstavlja simbol kakovostnega organiziranega prostovoljskega dela.

Leta 2007 smo sklenili dogovor o partnerskem sodelovanju z Eurodesk Slovenija, v okviru evropske infomreže za mlade Eurodesk in postali regionalni parter, kar nam omogoča, da mladim preko internega komunikacijskega orodja vseevropske mreže nudimo hitre in natančne informacije iz prve roke.

V letu 2009 smo postali konzorcijski partner v triletnem projektu senzibilizacije javnosti za teme mladih – ZaVedno mladi pod vodstvom Mladinskega sveta Slovenije. V okviru projekta smo bili nosilec aktivnosti »Vzpostavitev modela kritičnega odnosa mladih do informacij«, znotraj katerega smo na podlagi analize stanja pripravili prilagoditev pedagoškega modela kritične pismenosti za usposabljanje mladinskih, pedagoških delavcev, aktivnejših vrstnikov in mladih in izdelali spletno stran »Kritična pismenost«.

Prav tako smo v okviru projekta izvajali delavnice za mlade »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« in seminarje »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«, ki so bili usposabljanju mladinskih delavcev, mentorjev, pedagoških in svetovalnih delavcev ter mladih, ki delajo z drugimi mladimi, da poglobijo zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil ter spoznajo pristope, spodbude in orodja, ki jim bodo omogočili posredovanje teh veščin mladim v procesu njihovega dela ali pri nadaljnjem izvajanju delavnic s sorodno tematiko v organizacijah in ustanovah za ciljno publiko mladih.

Z izvajanjem programa nadaljujemo tudi v prihodnje.

Prostovoljstvo v Mariboru je lokalno povezana mreža prostovoljskih organizacij, ki svojim članom nudi podporo pri promociji njihovih dejavnosti, spodbujanju prostovoljskega dela in pri strukturnem razvijanju prostovoljstva v Mestni občini Maribor.

Nastala je v začetku leta 2010 kot konkreten rezultat Posveta »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru« v decembru 2009; na posvetu se je namreč pokazala potreba po vzpostavitvi sistemske ureditve prostovoljskih dejavnosti v mariborski občini. Mrežo povezuje in koordinira Mladinski informacijsko–svetovalni center INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže.

Konec januarja 2010 smo gostili tridnevno Mednarodno konferenco o upravnih modelih neodvisnih kulturnih centrov NOVI ČASI NOVI MODELI (NEW TIMES NEW MODELS International conference on governance models of independent cultural centres), ki se je ukvarjala z vlogo neodvisne kulture v procesu družbenega razvoja tako na globalni kot tudi na lokalni ravni, s posebnim poudarkom na obravnavi izvirnih, dinamičnih in trajnostnih modelov upravljanja neodvisnih kulturnih centrov ter na odnosu med le-temi in organi oblasti. Neodvisni kulturni centri so temeljna platforma za razmah ustvarjalnosti mladih ali v oziru, da jim omogočajo izkazovanje in udejanjanje njihovih amaterskih umetniških praks in pristopov, še bolj pa, da zagotavljajo prostor aktivnega državljanstva mladih in porajanja civilno-družbenih pobud vseh vrst in oblik. Konferenca je zagotovila priložnost za posvetovanje z mednarodno priznanimi strokovnjaki in praktiki, za primerjavo praks Vzhodne in Zahodne Evrope, predstavitev obstoječih primerov civilno-družbenih pobud in umetniških izrazov, ki tvorijo jedro sodobnih evropskih neodvisnih ali mešano financiranih kulturnih centrov in tako dobrih kot slabih praks s področja kulturnega razvoja, »kulturnega« v širokem smislu.

Čeprav se je konferenca pretežno ukvarjala z modeli centrov, ki se definirajo kot kulturni centri, je večina le-teh mladinskih centrov, kjer programe za mlade ustvarjajo prav mladi in se kultura dopolnjuje tako z drugimi mladinskimi (izobraževanja, pobude,…) kot socialnimi programi.

Konec marca 2010 smo prejeli rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2010 Urada RS za mladino, Ministrstvo za šolstvo in šport. Naša organizacija je bila najbolje ocenjen mladinski center v Sloveniji, kar smo sprejeli kot nagrado za naša prizadevanja in aktivnosti na mladinskem področju. Nadvse motivirani smo zavihali rokave…

V okviru projekta »Naj prostovoljec leta 2010« Mladinskega sveta Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Tϋrka, smo s ponosom prejeli priznanje za »Najmladinski projekt 2010« za projekt MariBAJK – kreativna prenova starih koles, v katerem so prostovoljke in prostovoljci MISC INFOPEKA združili okoljevarstven in proti potrošniški vidik z ustvarjalnostjo in zabavo ter hkrati opozorili javnost na pomanjkljivosti v javnem prometu v lokalni skupnosti.

V letu 2010 so sodelavci naše organizacije aktivno sodelovali pri ustanovitvi Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon in se udeleževali srečanj, ki so služila tudi kot sestanki širše delovne skupine za pripravo Analize o stanju in razvojnih potencialih nevladja mladinskega polja, na podlagi katere je v letu 2012 Pohorski bataljon izdal knjigo Na trda tla, Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladnja mladinskega polja. Gre za eno izmed treh analiz, s katerimi so v Uradu RS za mladino zaključili ciklus analiz in raziskav, povezanih predvsem z zbiranjem relevantnih informacij za oblikovanje prvega nacionalnega programa za mladino v Sloveniji.

Z namenom medsebojne podpore in sodelovanja, smo se leta 2010 vključili v vsebinsko mrežo NVO za zdravje, ki jo vodi Slovenska zveza za tobačno kontrolo.

Marca 2012 smo pridobili status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

V začetku leta 2013 smo vzpostavili Knjižnico tete Rose, s kakovostno literaturo, ki jo je težje ali nemogoče dobiti v drugih knjižnicah v Mariboru in ki je namenjena vsem mladim, ki jih zanimajo radikalne družbene spremembe in/ali družbeno kritična misel za konstruktivno preoblikovanje naše družbe v družbenopravičnostno mislečo in dejavno.

MISC INFOPEKA je danes sodoben mladinski center, ki ustvarja programe na podlagi aktivnega vključevanja mladih in dolgoletnih izkušenj pri delu z mladimi.

Razvijamo in izvajamo organizirano Prostovoljsko delo mladih za mlade, nudimo neformalno izobraževanje, skrbimo za informiranost mladih in zainteresirane javnosti, omogočamo mobilnost mladih, ukvarjamo se s kulturno produkcijo in koprodukcijo, podpiramo dejavnosti na področju civilne družbe ter upoštevamo potrebe mladih iz naše lokalne skupnosti.

Vse naše mladinske programe konceptualno povezujemo, saj se nam glede na prevladujoče trende na področju dela z mladimi in upoštevajoč splošno družbeno stanje zdi pomembno, da z mladimi razvijamo kakovostne vsebine, ki pri njih spodbujajo družbeno-transformativna razmišljanja in delovanja.

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov