1. Mladinski informacijski centri in storitve so dostopni vsem mladim brez izjeme.
2. Cilj mladinskih centrov in storitev je zagotavljanje enakega dostopa do informacij vsem mladim, ne glede na njihov položaj, izvor, spol, vero ali družbeno kategorijo. Posebno pozornost naj bi namenili prikrajšanim skupinam in mladim s posebnimi potrebami.
3. Mladinski centri in storitve naj bi bili enostavno dostopni in naj bi delovali tako, da se mladim v njih ne bi bilo treba predhodno naročiti. Za mlade naj bi bili privlačni in v njih naj bi bilo prijazno vzdušje. Uradne ure naj ustrezajo potrebam mladih.
4. Razpoložljive informacije naj sledijo zahtevam, ki jih izrazijo mladi, in potrebam po informacijah, ki jih zapazimo pri njih. Informacije naj bi zajemale vse teme, ki bi utegnile zanimati mlade, in njihov nabor naj bi se prilagajal tako, da bi bile vanj vključene tudi vselej nove teme.
5. Vsakega uporabnika je potrebno spoštovati kot posameznika in vsak odgovor naj bo prilagojen njegovim osebnim potrebam. To naj bo storjeno na način, ki bo uporabnika podprl, spodbujal njegovo avtonomijo in razvijal sposobnost za razčlenitev in uporabo informacij.
6. Storitve informiranja za mlade so brezplačne.
7. Ob posredovanju informacij je potrebno spoštovati zasebnost uporabnikov in njihovo pravico, da ne razkrijejo svoje identitete.
8. Informacije na strokoven način posreduje za to usposobljeno osebje.
9. Posredovane informacije naj bodo popolne, najnovejše, točne, praktične in prijazne uporabnikom.
10. Storiti je treba vse potrebno za zagotavljanje objektivnosti informacij, ki naj bodo pridobljene iz mnogovrstnih in preverjenih virov.
11. Ponujene informacije naj bodo neodvisne od vsakršnega verskega, političnega, ideološkega ali komercialnega vpliva.
12. Mladinski informacijski centri in storitve naj si prizadevajo doseči čim večje število mladih na način, ki je učinkovit in primeren za različne skupine in potrebe ter ustvarjalen in inovativen pri izbiri strategij, metod in orodja.
13. Mladi naj dobijo priložnost, da na primeren način sodelujejo pri različnih fazah informiranja mladih na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni. To med drugim vključuje prepoznavanje potreb mladih, pripravo in razširjanje informacij, upravljanje in vrednotenje informacijskih storitev in projektov ter sodelovanje v vrstniškem skupinskem delu.
14. Mladinski informacijski centri in storitve naj sodelujejo z drugimi mladinskimi službami in strukturami, zlasti v svojem geografskem območju, in naj se povezujejo s posredniki in drugimi telesi, ki delajo z mladimi.
15. Mladinski informativni centri in storitve naj mladim pomagajo pri dostopu do informacij, ki so na voljo s sodobnimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, in pri razvijanju njihovih sposobnosti za uporabo tovrstnih informacij.
16. Nobeden od finančnih virov informiranja za mlade ne sme s svojim ravnanjem mladinskemu informacijskemu centru ali storitvi preprečevati uveljavljanja katerega koli od načel te listine.

© ERYICA – 2004

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov