SEDMI GLAS

 

Pekarna Magdalenske Mreže je z mesecem novembrom 2018 začela izvajati projekt Sedmi glas, ki bo trajal do konca leta 2019. Operacijo Sedmi glas sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada http://www.eu-skladi.si/.

Projekt Sedmi glas je zasnovan kot neformalni izobraževalni program, ki udeležencem omogoča usvajanje temeljnih veščin sodobne umetnostne kritike skozi različne tehnike (pisanje, video intervju, vlog, fotoreportaža (fotolog), avdio prispevki, podcasti, animacija) ter aktivno spremljanje in spoznavanje sodobnih kulturno umetniških dogodkov v Mariboru.

Projekt je namenjen pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljencem in pripadnikom narodov nekdanje SFRJ, ki prebivajo v Mariboru. Skozi pisanje o umetnosti in kulturi bo udeležencem omogočala ustvarjanje lastnega kritiškega glasu. Zato se ime projekta hkrati referira na sedmo silo in na sedmega človeka, Bergerjevo izpeljanko za migrantskega delavca, kar je bil v Nemčiji v sedemdesetih letih vsak sedmi manualni delavec.

Namen projekta je usposobiti udeležence na nivoju razumevanja umetnosti, njenega jezika, analize družbenih pojavov in aktualnega zgodovinskega trenutka ter jim tako omogočiti pridobitev primernih kompetenc in veščin na področju medijske in kritične pismenosti ter umetnostne kritike. Zaradi naštetega bodo samozavestnejši pri izražanju in utemeljevanju svojega mnenja ter reflektiranju lastne pozicije v svetu, kar bo povečalo njihovo zaposljivost in socialno vključenost ter jim omogočilo preizpraševanje obstoječih razmerij moči v družbi.

Izobraževalni program je sestavljen iz predavanj, teoretičnih in praktičnih delavnic, bralnih krožkov ter obiskovanja kulturnih dogodkov in je razdeljen na tri sklope:

1. SKLOP: PISMENOST (1. december 2018 – 28. februar 2019)

Ko govorimo o kritiki, pogosto najprej pomislimo na njene specifične pojavne oblike ali specifike žanrov in/ali umetniških polj, ki jim pripadajo njeni objekti, pozabimo pa, da pravo izhodišče kritike ni v izbranem delu ali teoretskem zaledju, temveč v kritičnem mišljenju, pristopu, ki si ga pravzaprav delijo vse kritiške prakse.

Osnovno strukturo cikla (in celotnega projekta Sedmi glas) bo predstavljalo tedensko obiskovanje lokalnih kulturnih dogodkov, udeležencem predstavili lokalne kulturne institucije, akterje in ustvarjalce, obenem pa z udeleženci aktivno nabirali izkušnje, na katerih bodo skozi celoten proces temeljile ostale delavnice ali predavanja. V prvem sklopu bo tako operacija Sedmi glas  udeležencem  ponudila izobraževanje na področju kritične pismenosti, preko katere bo spodbujala kritično diskurzivno analizo, pisanje uporniških  tekstov, primerjalno branje ter igo vlog. Pridobljene veščine se bodo nadgrajevale preko eksperimentalnih in kreativnih tehnik gledališča zatiranih, ki spodbujajo analizo in kritičnost do medijskih besedil. Preko rednih srečanj v okviru literarnega bralnega krožka bo spodbujeno širjenje besednega zaklada, urejenje v branju in pisanju, analiziranje prebranega, sposobnost vživljanja v drugega ter izboljšanje artikulacije. Našteto bo povezano in podprto s predavanji in delavnicami uveljavljenih kritikov in recezentov, ki bodo udeležence podprli pri praktičnem pisanju kritiške misli, vezane na videno, prebrano ali drugače doživeto umetniško delo. V prvem sklopu bodo izpostavljene predvsem specifike kritik in recenzij na literarnem področju, deloma pa jih bomo povezovali že tudi z različnimi mediji (radio, spletni dnevnik – blog), kar bo napovedovalo naslednji sklop.

Oblikovanje procesa operacije bo težilo k individualizaciji in diferenciaciji,  s čemer se bo omogočalo prilagajanje nivoja specifičnim stopnjam zmožnosti in interesov posameznikov v potencialno heterogeni skupini. Vzpostavljena bo tudi knjižna polica Sedmi glas, ki se bo polnila skozi izobraževalni proces in vključevala strokovno literaturo, ki bo udeležence podpirala pri posameznih izobraževalnih segmentih ter omogočala dodatno in poglobljeno izobraževanje.

2. SKLOP: MEDIJI (1. marec – 30. junij 2019)

Po intenzivnem izobraževanju prvega sklopa, ki bo namenjen predvsem pismenosti, kritični misli in kreativnemu pisanju, se bo fokus izobraževanja prestavil na teoretično in praktično spoznavanje različnih medijev, preko katerih je mogoče kritiško misel distribuirati.

Udeleženci bodo še naprej tedensko organizirano obiskovali kulturne dogodke ter o njih pisali, vendar se bo v drugem sklopu vzpostavila možnost raziskovanja in sporočanja tudi preko videa, zvoka, animacije in fotografije. Seznanjeni bodo z zgodovino omenjenih medijev, tehničnimi aspekti produkcije ter formatom televizijskega in radijskega intervjuja. S partnersko organizacijo Radio MARŠ je načrtovana intenzivna delavnica v studiu radija, rezultat katere bo radijska reklama za operacijo, katero bodo s pomočjo profesionalcev na radiu zasnovali, posneli in zeditirali udeleženci. Druga partnerska organizacija – Društvo za razvoj filmske kulture bo izvedla delavnico stop animacije ter ogled filma s pogovorom, predavanjem in delavnico na temo filmske kritike. Udeleženci bodo imeli še naprej možnost preverjati in nadgrajevati veščino pisanja ob prisotnosti priznanih kritikov in recenzentov iz različnih področij umetnosti.

Skozi celoten proces se bodo ustvarjene vsebine v različnih medijih objavljale na blogu Sedmi glas, poseben poudarek pa bo ob koncu sklopa tokrat na pridobivanju znanja na področju izdelovanja fanzinov.

3. SKLOP: KRITIKA (1. september -30. november 2019)

V zadnji tretjini leta se v Mariboru odvije kar nekaj pomembnih festivalov, predvsem na področju gledališča, dokumentarnega filma in stop animacije. Zaradi tega smo finale operacije namenili prav tem področjem. Skozi celoten proces, kritično misel in senzibilizacijo razvijamo tudi preko tehnik gledališča zatiranih. Tokrat bo drzna tehnika slikovnega gledališča, pri predvsem pišočih, izzvala izraznost telesa in celo prepovedala besedo. Enkrat tedensko bomo z udeleženci še vedno obiskovali kulturne dogodke ter širili besedni zaklad in izboljševali artikulacijo preko literarnega bralnega krožka.

Operacija bo zaključena s predstavitveno razstavo ter zaključno konferenco.

Kratkoročni učinki projekta:

– 45 oseb iz ranljivih skupin bo vključenih v 40 urno usposabljanje;

– zaposlitev 1 (ene) osebe iz ranljive skupine za dobo 14 mesecev.

Dolgoročni rezultat:

– 10 udeležencev iz ranljivih ciljnih skupin bo vključenih v iskanje zaposlitve, v izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev po zaključku operacije.

Projekt Sedmi glas bo izveden v sodelovanju z projektnimi partnerji Kooperativo PERON, Društvom za razvoj filmske kulture (DRFK) in Mariborskim študentskim radijem – MARŠ.

Ministrstvo za kulturo je po izvedenem Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripradnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019 na podlagi sklepa o izboru upravičenca naši organizaciji dodelilo sredstva za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov operacije v višini 75.237,74.
eu-skladi.si

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov