Razpis za uporabo prostorov v Upravni stavbi KC Pekarna

Mesta občina Maribor je kot lastnik Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna na podlagi Sklepa o začasni uporabi objekta Upravna zgradba v KC Pekarna, št. 41001-94/2009 z dne 19.07.2011, dala Upravno zgradbo MKC v začasno uporabo, zaradi česar je MKC upravičen oddajati dele Upravne zgradbe v uporabo drugim kulturnim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov. Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) objavlja Razpis za uporabo opremljenih prostorov Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna (KCP) v skladu s Predlogom upravljavskega modela (Mestni svet MOM, 28.06.2010) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO – 1, 77/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZGOrg).

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je oddaja opremljenih prostorov za izvajanje programov na področju mladine, kulture in družbe na lokaciji Upravna stavba, razen prostorov Hostla Pekarna in pisarn v rabi MKC Maribor.

 

Pogoji za kandidiranje

Prijavitelji so lahko nevladne organizacije in posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi. Kot nevladne organizacije se smatrajo tiste organizacije (društva, zavodi, zadruge in ustanove), ki niso (so)ustanovljene ali s strani javnih organov, političnih strank, študentskih, dijaških ali verskih organizacij in/ali v upravnih organih nimajo predstavnikov javne oblasti. Samostojni ustvarjalci na področju kulture so tisti, ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti in so vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi.

S prijavitelji, ki bodo izbrani na razpisu, se bo podpisala pogodba o uporabi prostorov in opreme. Pogodba bo sklenjena med izbranimi prijavitelji in MKC Maribor, kot upraviteljem stavbe za določen čas enega leta z možnostjo avtomatičnega podaljšanja na skupno tri leta.

 

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je 12. 09. 2018, upoštevale se bodo vloge, ki bodo:

 

Poštno oddane do navedenega dne do polnoči (upošteva se poštni žig POŠTE SLOVENIJE), ali

Fizično vložene do 15.00 ure določenega dne (12. 09. 2018) v pisarni Finančna služba, MKC Maribor na naslovu Ob železnici 16, Maribor; I. nadstropje.

 

Način prijave

Prijavitelji na razpis morajo izpolniti pisno vlogo in jo v predvidenem roku poslati ali dostaviti na določene naslove.

 

Opremljenost:

V zaprti ovojnici, naslovljena na Mladinski kulturni center Maribor, PROGRAMSKI SVET KCP, Ob železnici 16, 2000 Maribor. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano >>Ne odpiraj! Prijava na razpis za uporabo opremljenih prostorov v Upravni zgradbi.<<

 

Odpiranje vlog in izbor

Odpiranje vlog bo javno in sicer 14. 09. 2018 ob 17. uri v sejni sobi Upravne zgradbe, I. nadstropje.

O izboru bo odločila komisija, ki jo določi MKC Maribor izmed članov programskega sveta KC Pekarne. Sklepi bodo izbranim prijaviteljem poslani ali vročeni najkasneje 21. 09. 2018.

 

Obveščanje o izboru

MKC Maribor bo rezultate objavil na spletnih straneh MKC Maribor in programskega koordinatorja ter pisno obvestil prijavitelje.

Zoper sklep o izbiri prijaviteljev je mogoč pisni ugovor v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, ki se naslovi na javni zavod MKC Maribor. Vlagatelj ugovora mora pisno razložiti razloge za ugovor, zaradi katerih je ta vložen in priložiti dokazila za svoje navedbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. MKC Maribor po prejemu ugovora preveri formalno ustreznost ugovora in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je vložen iz dovoljenih razlogov. Nepravočasen ugovor, ugovor, ki ga ni vložila upravičena oseba, in ugovor, ki je vložen iz nedovoljenega razloga, se s sklepom zavrže. V zvezi z ugovorom, ki je bil pravočasen in ga je vložila upravičena oseba iz dovoljenih razlogov, MKC Maribor pregleda vso dokumentacijo v spisu prijavitelja, ki je vložil ugovor, ter preveri pravilnost navedb v ugovoru, zlasti dejstva, od katerih je odvisno ocenjevanje in razvrstitev vlog. O ugovoru v 15 dneh od prejema s sklepom odloči Svet zavoda MKC Maribor. Zoper sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od vročitve sklepa vloži tožba v upravnem sporu.  

V kolikor izbrani prijavitelj v roku 15 dni ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od prijave odstopil, kakor tudi, da se po končanem postopku dokumentacija neizbranim prijaviteljem trajno uniči, če pa tega ne želijo, se jim vrne in jo lahko prevzamejo na sedežu zavoda. Do sklenitve pogodbe je nato upravičen naslednji kandidat, ki je imel največ točk.

Razpisna dokumentacija z vlogo in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija z vlogo je dosegljiva na spletni strani MKC Maribor (www.mkc.si) in programskega koordinatorja (www.pekarna.org). Priloga razpisne dokumentacije je tudi tloris prostorov, ki so v Upravni zgradbi namenjeni za oddajo.

 

Dodatne informacije so dosegljive preko elektronskega naslova: zdenka.borak@mkc.si.

Prijavitelji si lahko prostore ogledajo po predhodnem dogovoru z MKC Maribor. Kontaktna oseba: Zdenka Borak, 059 180 881.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov