Razprava: “Zakaj smo mladi v pizdi in kako iz nje?”

Iskra, sindikat Mladi plus, Zine Pizda, INDE in Medijska komuna v četrtek, 28. 1. 2016, ob 18:00 vabijo v koprski skvot INDE na razpravo o trenutni družbenopolitični situaciji.

Govorili bomo o položaju, v katerem se mladi nahajamo, o družbi, ki je – kot pravijo – brez alternative in o naši odločenosti, da pokažemo nasprotno. Družba, v kateri nam ponujajo zgolj oster boj z vrstniki za maloštevilna in vse slabše plačana delovna mesta, pogosto brez osnovnih delavskih pravic, ni družba, v kateri bi radi živeli in jo bili pripravljeni nekritično sprejemati. Kaj nam mladim sploh preostane, če sprejmemo, da ni alternative družbi, ki jo razjedajo visoka brezposelnost med mladimi, negotove oblike dela, nižanje kakovosti študija, stanovanjska problematika, manko nekomercialnih avtonomnih prostorov, kjer bi se mladi srečevali, delovali itd.?

Preko diskusije želimo med sabo povezati progresivne kolektive in posameznike, ki želijo z vzpostavljanjem drugačnih načinov delovanja spodbujati aktivacijo mladih in skupaj oblikovati boljšo družbo bodočnosti. Člani sodelujočih kolektivov bomo govorili o praksah, s katerimi vsak na svojem področju mislimo in gradimo alternativne načine delovanja. Poleg začetnih krajših predstavitev sodelujočih kolektivov se bomo ukvarjali z naslednjimi vsebinskimi sklopi:

stanje na trgu delovne sile (brezposelnost med mladimi):
Mladi imamo ob prihodu na trg delovne sile 75% možnosti, da ne bomo našli zaposlitve. Status študenta je tisto, kar nas začasno loči od brezperspektivnosti. S tem študij postane socialni azil, problem brezposelnosti pa je premaknjen v nedoločeno evropsko prihodnost. Vedno večje število mladih mora že med študijem delati preko študentskih napotnic, da sploh lahko študira ali pa je študentsko delo uporabljeno kot nadomestek rednemu delovnemu mestu – obe poti vodita v brezperspektivnost in prekarnost, prva vodi v slabšo izobrazbo, druga v zavlačevanje študentskega statusa.

negotove oblike dela (prekarnost, neplačana pripravništva):
Kako se spoprijeti z nepravilnostmi, diskriminacijo in omejevanjem enakih možnosti s strani države? Kaj storiti, ko se država ne drži lastnih predpisov ali ignorira vrednote, ki naj bi jih uveljavljala pri svojem delu? Kaj konkretno bi morala država narediti pri zagotavljanju kvalitetnih pripravništev ter prvih zaposlitev in kakšna je pri tem naša vloga? Kako se boriti proti prekarnem izkoriščanju?

nižanje kvalitete študija in vloga univerze v družbi (komercializacija, poskusi uvedbe šolnin, afere na področju visokega šolstva):
Ob že znanih problemih, ki jih skriva visoko šolstvo, se vedno znova pojavljajo nove afere, ki nas spomnijo, da so problemi zares globoko zasidrani. Kot najnovejša afera z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost, ki je znova pokazala na ogromen razcep med redno zaposlenimi profesorji na eni strani ter prekarno zaposlenimi asistenti, mladimi raziskovalci in strokovnimi sodelavci na drugi strani.
Naslovili bomo še nekatere procese, ki potekajo v sferi visokega šolstva, na primer poskusi uvedbe šolnin, komercializacija in spremenjena vloga univerze v družbi. V zadnjem obdobju lahko govorimo o pozabljenem emancipatornem potencialu univerze, ki je postala konservativna institucija, katere skrb je akumulacija kapitala in povezovanje z gospodarstvom (torej brani tradicionalne kapitalistične odnose izkoriščanja, namesto, da bi jih kritično naslavljala in razmišljala o alternativah).

kritika etabliranih študentskih organizacij in alternativni predlogi za organiziranje študentov
Smo v situaciji, ko legitimnega zastopstva študenti nimamo. Različne etablirane študentske organizacije strukturirajo le preživljanje prostega časa in nekaj letnih projektov, uradno zastopstvo pravic študentov pa je že pred leti nadomestil oportunizem, povzpetništvo za lastne položaje ter izvedbe spornih projektov ali investicij. Tako se večji delež denarja, pridobljenega iz študentskega dela, porabi za projekte, ki študentom ne olajšajo življenja in položaja v družbi. V nasprotju s tem bomo diskutirali o študentih/-kah oz. “študentstvu” kot (potencialnem) političnem subjektu in kako tako izhodišče narekuje drugačno delovanje študentske organizacije.

manko (nekomercialnih) prostorov, kjer bi se mladi srečevali:

Skupni avtonomni neprofitni prostori so nujno potrebni, saj delujejo kot stičišče za vse ljudi, ki se jim upira profitizacija in komercializacija kulture in družbe. Premalo je prostorov, kjer si lahko sami ustvarjamo pogoje za neprofitno druženje, prosto ustvarjalno izražanje, ustvarjanje, izmenjavo idej in praks, koncertiranje, razstavljanje itd.

stanovanjska problematika mladih:
Javne investicije na stanovanjskem področju so podhranjene, izredno nepremišljene ter pogosto sledijo profitnim motivom ali pa ohranjanju previsoke stopnje lastništva stanovanj. Stanovanjska problematika mladih se v takšnih pogojih zaostruje tako na ravni ponudbe kot povpraševanja. Na ravni povpraševanja mlade zaznamujejo prekarne ter pogosto podplačane zaposlitve, ki onemogočajo najemanje kreditov za nakup, hkrati pa potiskajo mlade v negotove najemne pogoje. Tako smo mladi prisiljeni ali sobivati s starši (skoraj 60% mlajših od 30 let še vedno biva pri starših), samograditi na oddaljenih lokacijah s pomočjo sorodnikov ali pa v najem na zelo nereguliranem ter izkoriščevalskem najemnem trgu. Negotovost, nestabilnost in neperspektivnost takšnih pogojev bivanja onemogoča mladim, da bi se osamosvojili, živeli avtonomno ter načrtovali prihodnost. Iz tega izhaja nujnost premisleka in eksperimentiranja z različnimi oblikami lastništva ter bivanja. Stanovanjske zadruge se tako kažejo kot ena potencialnih oblik združevanja moči trenutno razpršenih in individualiziranih prekarnih delavcev …

demokratični procesi v EU in mladi:
V EU, ki stoji na nedemokratičnih temeljih, je borba za pravice nujna (na nacionalni ravni, še posebej pa na nadnacionalni ravni) – življenja nam vsakodnevno usmerjajo razna OECD priporočila in IMF ukazi.

Prek obravnave aktualnega stanja se bomo v zaključku posvetili idejam za skupno delovanje v prihodnje. “Iz smeti bomo naredili instrumente, s katerimi bomo preglasili to monotono in na videz brezizhodno stanje našega časa in prostora.”

Po razpravi sledi večerno druženje!

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov