Ukrepi strukturiranega dialoga na temo stanovanjske problematike mladih

V sredo, 17. 12. 2014, smo skupaj s Študentsko Iskro in Centrom alternativne in avtonomne produkcije izvedli strukturiran dialog z mladimi. Mladi udeleženci so pripravili ukrepe in določili naslovnike ukrepov ter jim predlagane ukrepe konec decembra tudi že posredovali. Sedaj nestrpno pričakujejo njihove odgovore.

Identifikacija problematike

Čeprav je potreba po stanovanju ena temeljnih človekovih potreb in čeprav je pravica do stanovanja ustavna pravica, je bilo področje reševanja stanovanjskih problemov v preteklih desetletjih prepuščeno tržnim principom, ki so privedli do nevzdržne in netrajnostne situacije na tem področju. Ta princip se je izkazal za problematičnega tako z vidika uporabnikov (iskalcev stanovanj), okolja (urbanizem, arhitektura), financerjev (bančni krediti gradbenim podjetjem) kot z vidika države in občin, ki so po zakonu dolžne odgovarjati na pravico prebivalcev do stanovanja. Zato je skupnost danes primorana iskati alternativne rešitve za reševanje stanovanjske problematike.

Po podatkih Statističnega urada je v Sloveniji 175.000 praznih stanovanj. Zaradi pomanjkljivega nadzora in izkoriščanja najemnikov, ki pogosto slabo poznajo svoje pravice, veliko študentov biva na črno v prav teh uradno praznih stanovanjih. Od tega ima koristi izključno lastnik, saj državo ogoljufa z izostankom plačila davščin, študenta pa z umetno višino cene. Druga velika skupina dejansko praznih stanovanj so stanovanja, katerih lastnik je vsaj posredno država. Tipičen primer takega lastništva nad množico praznih stanovanj so stanovanja propadlih gradbincev, ki so sedaj v lasti državnih bank, upnikov.

Skupnost je danes primorana iskati alternativne rešitve za reševanje stanovanjske problematike. Stanovanjske kooperative v različnih modelih in oblikah ponujajo to alternativo skozi princip povezovanja posameznikov in družin (iskalcev stanovanj) z namenom, da povezani v sodelovanju najdejo primerno stanovanjsko rešitev, ki je ekonomsko vzdržna, ki nudi višjo kvaliteto bivanja, ki spodbuja skupnostno delovanje, ki je prijazna do okolja in ki nudi visoko stopnjo socialne varnosti.

Opis ukrepov (za kakšne ukrepe gre, kaj so njegovi nameni in cilji)

Naloga Mestne občine Maribor mora biti, da z lastnim fondom stanovanj v sodelovanju s stanovanjskim skladom RS, državnimi organi in drugimi občinami zagotovi dostojno prebivališče vsem občanom. Z načrtno politiko in finančno podporo mora spodbujati skupnostno gradnjo in uporabo stanovanj in ustaviti razdrobljeno stanovanjsko gradnjo, ki prinaša ogromne ekonomske in stanovanjske stroške.

Javni medobčinski stanovanjski sklad

–    Aktivacija in revitalizacija mrtvega stanovanjskega fonda Javnega medobčinskega    stanovanjskega sklada Maribor.
–    Popis stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč predvidenih za prodajo.
–    Preverjanje upravičenosti do neprofitnega stanovanja vsakih 5 let. Kdor pogojem ne ustreza več, preide na stroškovno oziroma tržno najemnino.
–    Vzpostavitev sistema menjave (večje za manjše in obratno).
–    Izobraževanje in informiranje »čakalnih list« o alternativnih oblikah stanovanjskih skupnosti (stanovanjske zadruge ipd.)

Mestna občina Maribor

–    Aktivacija opuščenih stavbnih zemljišč v obliki odprodaje po ugodnih cenah stanovanjskim zadrugam.
–    Občine ustanoviteljice Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada naj zahtevajo, da sklad v poslovni načrt vnese prodajo/oddajo teh nepremičnin za alternativne oblike stanovanjskih skupnosti (zadruge, društva ipd.).

Komu je ukrep namenjen? (ciljne skupine ukrepa)

–    skupinam (zadruge, društva ipd.),
–    posameznicam in posameznikom,
–    prekarnim delavcem in
–    starejšim prebivalkam in prebivalcem.

Naslovnik ukrepa (kdo je zadolžen za izvedbo/implementacijo ukrepa)

–    Mestna občina Maribor,
–    Urad za gospodarske dejavnosti MOM in
–    Javni medobčinski stanovanjski sklad.

Pomoč zunanjih akterjev (kdo lahko pomaga pri predlaganju ukrepa)

–    zadruge,
–    nevladne organizacije (CAAP, Študenstka Iskra, Pekarna Magdalenske mreže …) in
–    civilne pobude.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov