Ugotovitve ob zaključku naših programov v okviru Evropske prestolnice mladih Maribor 2013

V okviru projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 smo v naši organizaciji v letu 2012 skupaj z mladimi zasnovali štiri nove programe, ki smo jih pričeli izvajati v začetku leta 2013.

Odziv mladih, zainteresirane javnosti, prostovoljcev in drugih vpletenih je bil zelo dober, žal pa smo bili primorani v skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi s strani Mestne občine Maribor tri programe zaključiti že konec meseca maja.

V nadaljevanju si lahko prebereš naše ugotovitve o izvedbi programa “Beremo s teto Roso”, “Travne bilke” in “Stopinje mesta”.

»Beremo s teto Roso- knjižnica s čitalnico z družbeno angažirano literaturo in družbeno-transformativne oblike izobraževanj«

Program je v letu 2013 do ustavitve EPM projekta potekal skoraj povsem v skladu s tem, kakor smo ga zastavili ob prijavi v letu 2012. Pojavili so se manjši terminski in vsebinski odkloni, ki pa niso vplivali na vsebino, izvedbo, namene in cilje programa. V projektno skupino smo vključili dodatnega sodelavca, saj v začetku leta 2013 nismo dobili odobrenega sofinanciranih za program Javnih del in smo imeli posledično premalo sodelavcev za delo v knjižnici.

Potrdilo se je prepričanje, da gre za projekt, ki je v naši lokalni skupnosti po našem mnenju nujno potreben. Če hočemo mlade vzgojiti v družbeno-odgovorne in angažirane posameznike, ki bodo ustvarjali-socialno pravično družbo, jih moramo najprej ponuditi konceptualni okvir za razmišljanje v tej smeri. To jim želimo omogočiti s prostorom, kjer je dosegljiva literatura najpomembnejših teoretikov in mislecev, ki pronicljivo kritizirajo obstoječe družbeno stanje in ponujajo uvide v alternativne, bolj pravične oblike obstoja in tudi upora, s katerimi mladi danes v veliki meri niso seznanjeni (tradicionalne oblike delavskih, antikolonialnih, antipatriarhalnih in kontrakulturnih gibanj, nenasilne oblike civilne nepokorščine). Ta prostor druženja in branja želimo tudi v prihodnje (izven okvira EPM) nadgrajevati s ciklom predavanj/delavnic, ki bo mladim pokazal, da obstajajo tudi drugačne, bolj celostne oblike izobraževanj, katerih namen ni ustvarjati kvazi družbeno elito, ki se ambiciozno peha za uspehom (tukaj uspeh razumemo v najbolj vulgarnem pomenu te besede), temveč si  prizadeva za opolnomočenje najbolj marginaliziranih družbenih skupin (kamor dandanes spadajo tudi mladi, ki se jim iz vseh strani vsiljuje poneumljajoča tržna miselnost, ki iz njih dela marionetne lutke). Hkrati jim želimo še nadalje ponujati orodja za aktivne posege v javni prostor skozi različne družbeno-angažirane akcije kot prvega koraka v svet demokratičnega, aktivističnega, angažiranega, participatornega delovanja v lokalni skupnosti in širše.

Veseli smo tudi, da so ob obisku naše organizacije navdušenje nad knjižnico izrazili številni relevantni akterji s področja družbenega angažmaja v Sloveniji in v tujini in sicer: Mirovni inštitut, Delavsko-punkerska univerza, Paulo Freire Center z Dunaja, Autonomni centar ACT iz Čakovca, Info Shop, Anarhistična zveza Slovenija, Zveza ateistov Slovenije, Založba Naprej, Založba Krtina, Borec. Založbe so nam zaradi velikega navdušenja nad našo zamislijo, ponudile pomoč tudi v prihodnje. Prav tako sta nas Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca kot primer dobre prakse knjižnice, ki deluje za družbeni angažma mladih, povabila na mednarodno strokovno srečanje

»Knjižnica-igrišče znanja in zabave«, ki v letošnjem letu poteka pod nazivom »Knjižnica kot dejavnik družbenih sprememb«.

Mladi so izrazili željo, da tudi v prihodnje organiziramo podobna izobraževanja in usposabljanja s področij, ki so sorodna že obravnavanim, in hkrati za nadgradnjo že obravnavanih tem. Znanja in pristope, ki so jih pridobili na delavnicah in predavanjih, so ocenili kot izjemno koristna in velikokrat so omenili, da se s tovrstnimi temami in vpogledi v funkcioniranje sodobne družbe še niso seznanili oz. o njih sploh še niso razmišljali. Po eni strani se nam zdi to zaskrbljujoče (čeprav povsem razložljivo glede na diskurz v javnem prostoru, bodisi medijski, bodisi tisti, ki poteka v javnih ali zasebnih izobraževalnih institucijah, ipd.), po drugi strani pa ravno v takem načinu delovanja (t.j. izobraževanje mladih v širokem humanističnem smislu s pomočjo konceptov in orodij kot so: kritična diskurzivna analiza, kritična pedagogika, politično gledališče, metode civilne nepokorščine…) vidimo prihodnost mladinskega polja v Mariboru in tudi širše.

Travne bilke – spodbujamo solidarnost in ustvarjalnost

Pri izvedbi programa v letu 2013 od januarja do maja smo prišli do pozitivnih ugotovitev.

Pri skupini osnovnošolcev na OŠ Franceta Prešerna smo opazili, da si otroci ob naši spodbudi med seboj pomagajo, ob koncu šolskega leta pa smo opazili veliko povezanost celotne skupine, vključno s prostovoljci. Čeprav smo sprva zastavljene naloge ustvarjalnega pisanja morali prilagoditi njihovi starosti in sposobnostim, so bili pri nalogah sodelovalni in občasno celo zelo navdušeni. Razredničarke so poročale, da so učenci, ki so obiskovali Travne bilke izboljšali svoje delovne navade in opravljali domače naloge, razvili občutek za solidarnost, pa tudi njihovo vedenje se je nekoliko umirilo. Svetovalna delavka nam je sporočila, da so na šoli s projektom na splošno zelo zadovoljni in bi v naslednjem šolskem letu z njim želeli nadaljevati, saj vnaša opazne pozitivne učinke v šolsko okolje.

Z udeležbo na delavnicah drugega sklopa Travne bilke II smo več kot zadovoljni. Ugotovili smo, da so mladi zainteresirani za izbrane teme, kar so dokazali z visoko udeležbo na delavnicah Možgani v Akciji!, Konflikt je darilo, Tattoo tabu, Bralne urice ob dnevu knjig in Na krilih domišljije. Na evalvacijskih listih so označili visoko zadovoljstvo z delavnicami in vodjami delavnic, saj so vse povprečne ocene znašale vsaj 4,60 (najvišja ocena je bila 5). Ocenjujemo, da bi bilo nadaljnje izvajanje delavnic podobno uspešno in koristno za mlade različnih starosti. Upamo si trditi, da so mladi vsaj malo razširili svoja obzorja, se zamislili o medosebnih odnosih, socialnem in psihološkem okolju ter osvestili pomembnost pisanja in branja.

Z izvedbo projekta Travne bilke smo na splošno zelo zadovoljni, tako z odzivom javnosti na vsebine delavnic, z visoko udeležbo na delavnicah, kakor tudi s skupino prostovoljcev in projektno skupino.

Stopinje mesta – sprehodi, predavanja in razmišljanja o Mariboru za mlade

Že med pripravo programa Stopinje mesta smo z raziskavo interesa ugotovili, katere teme mlade zanimajo in na katerih področjih bi radi bolje spoznali mesto Maribor, kar smo upoštevali, ko smo pripravljali vsebine.

Ena glavnih ugotovitev tekom projekta, predvsem glede na odzivnost mladih in udeležbo na dogodkih je bila, da je zelo veliko mladih zainteresiranih za spoznavanje in raziskovanje mesta z umetniškimi intervencijami, tematskimi sprehodi, udeležbo na predavanjih, okroglih mizah in delavnicah. To nam tudi potrjuje naše prepričanje, da je mladim potrebno nuditi oblike neformalnega izobraževanja širokega humanističnega spektra, če želimo, da kakovostno soustvarjajo prihodnost mesta, so aktivni občani, razumejo postopke in oblike neposredne demokracije, pomen samoniklih, neodvisnih mladinskih in kulturnih prizorišč, razumejo pomen družabnostnih funkcij mesta, politike urejanja prostora in povezanost nosilcev urejanja prostora za doseganje dolgoročnih pozitivnih učinkov za urejanje prostora.

Za izvedbo sprehoda za mlade popotnike (tujce), ki je v Mariboru novost, nas je kontaktiralo več posameznikov in organizacij, ki so ali pa še bodo v Maribor pripeljale skupine mladih in bi želeli, da jim mesto predstavimo na svoj, edinstven način, torej na tem področju obstaja veliko povpraševanje, obiskovalci pa so po zaključenih sprehodih izražali navdušenje nad vsebino in načinom izvedbe. Tekom izvajanja programa smo tudi članice projektne skupine in prostovoljke bolje spoznale Maribor in odkrile nova področja, ki bi jih bodisi še želele bolje spoznati, ki bi jih lahko osmislili s kreativnimi praksami ali pa jih vključili v predstavitev mesta drugim mladim, ki prihajajo v Maribor.

Pod ugotovitve bi želeli navesti tudi dejstvo, da je v zadnjih dveh mesecih veliko ustanov začelo kopirati tematske sprehode po Mariboru, med drugim tudi Univerzitetna knjižnica Maribor.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov