Formalno izobraževanje

Academia

mednarodni izobraževalni center Maribor

Andragoški center RS

raziskovanje in svetovanje na področju izobraževanja odraslih (borza znanja, študijski krožki, središče za samostojno učenje, projektno učenje za mlade)

Andragoški zavod Maribor

središče za samostojno učenje, PUM-projektno učenje za mlade, usposabljanja, izpopolnjevanja in izobraževanje

Association for Teacher Education in Europe

organizacija, ki je osredotočena na informiranje in poklicni razvoj učiteljev na vseh ravneh

B 2 d.o.o.

srednje in višješolsko izobraževanje, racunalniški tecaji

Base

moderna šola za popularno glasbo

Braintrack

več kot 10.000 povezav za univerzitetno izobraževalne institucije v 194 državah

Center RS za poklicno izobraževanje CPI

osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Center šolskih in obšolskih dejavnosti – CŠOD

področje šolstva, športa, znanosti in kulture, domovi, dnevni centri…

COIMBRA Group

omogočanje prenosa znanj med sodelujočimi univerzami prek izmenjav zaposlenih, študentov ter sodelovanje z institucijami EU

DOBA Zavod za izobraževanje p.o.

jezikovno in računalniško izobraževanje, srednješolski in višješolski programi, študij na daljavo, programi za zaposlovanje…

ECNAIS

povezovanje nacionalnih združenj neodvisnih šol v evropskih državah, pomoč članom pri širjenju razumevanja pravic, izobraževanja staršev v zvezi z izobraževanjem otrok

Europass

programi izobraževanja in usposabljanja

Evropska pravna fakulteta

samostojni in zasebni visokošolski zavod s poudarjeno evropsko razsežnostjo

Fakulteta za državne in evropske študije

podiplomski magistrski študijski program Državne in evropske študije

Fakulteta za humanistične študije Koper

izobraževanje ter znanstveno in strokovno udejstvovanje na družboslovnem in humanističnem področju

Fakulteta za management Koper

izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede

Fakulteta za vede o zdravju Izola

študij za pridobitev temeljnega strokovnega znanja in veščin za delo na področju zdravstvene nege…

Gea College d.d.

višja šola za poslovne sekretarje in komercialiste, izredni študij podjetništva na Visoki šoli za podjetništvo

IAEVG

zagovarjanje stališča, da morajo vsi, ki si želijo izobraževanja in poklicnega svetovanja, dobiti ustrezno svetovanje od priznanih profesionalcev in strokovnjakov

IAM

inštitut in akademija za multimedije

IEDC – Poslovna šola Bled

usposabljanje managerjev

Imenik šol, domov in izobraževalnih ustanov v Sloveniji

povezave na strani različnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji

Ljudska univerza Celje

racunalniški tecaji, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jezikovni center

Ljudska univerza Lenart

poklicno in srednješolsko izobraževanje, tecaji racunalništva in tujih jezikov

Ljudska univerza Ormož

programi za pridobitev poklica, programi usposabljanja in izpopolnjevanja, jezikovni programi

Ljudska univerza Ptuj

izobraževanje za pridobitev izobrazbe, poklicno usposabljanje, splošno izobraževanje

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

osnovnošolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje, študijski krožki

Mariborske osnovne šole

osnovne šole v mestni občini Maribor

Mariborske srednje in višje strokovne šole

srednje in višje strokovne šole v mestni občini Maribor

Mladinski delavec

razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij

Pedagoška fakulteta Koper

redni, izredni študij, izmanjave študentov, študijski programi in izpopolnjevanja,…

Talentiran.si


formalno in neformalno izobraževanje

Turistica – Fakulteta za turistične študije

dodiplomski strokovni študij, programi certifikatnega in licenčnega usposabljanja, znanstvena in strokovna posvetovanja, centralna turistična knjižnica Slovenije…

UM – Fakulteta za logistiko (FL)

visokošolski strokovni študijski program gosp. in tehniška logistika, univerzitetni študijski program in podiplomski študijski program logistika sistemov

UM – Fakulteta za organizacijske vede (FOV)

univerzitetni študijski program Organizacija dela, visokošolski strokovni program Organizacija in management…v Kranju

UM – Ekonomsko poslovna fakulteta (EPF)

dodiplomski in podiplomski študij, specialistični študij, podiplomska šola za management – MBA, doktorski študij…

UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI)

elektrotehniške, računalniške, telekomunikacijske, mehatronske, medijsko-komunikacijske vede…

UM – Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA)

visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva in prometa

UM – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)

diplomski in podiplomski študij kemije, laboratoriji, prireditve…

UM – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FK)

dodiplomski in podiplomski študij kmetijstva, botanični vrt, mednarodno sodelovanje

UM – Fakulteta za policijsko-varnostne vede (FPVV)

visokošolski, univerzitetni, specialistični program, inštitut za varstvoslovje…

UM – Fakulteta za strojništvo (FS)

dodiplomski študij strojništva, tekstilstva in gospodarskega inženirstva; visoki strokovni študij ter podiplomski študij strojništva in tekstilstva

UM – Fakulteta za zdravstvene vede(FZV)

dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, podiplomski specialistični študijski programi…

UM – Medicinska fakulteta (MF)

dodiplomski in podiplomski študij medicine sedaj tudi v Mariboru

UM – Pedagoška fakulteta (PEF)

biologija, filozofija, fizika, glasba, likovna umetnost, matematika, računalništvo, pedagogika, didaktika in psihologija, predšolska vzgoja, razredni pouk, jeziki…

UM – Pravna fakulteta (PF)

dodiplomski in podiplomski študij prava v Mariboru

Universities Worldwide

povezave na več kot 7000 univerz

Univerza na Primorskem

članice, izobraževanje, znanost in raziskovanje, mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, kultura in umetnost…

Univerza v Ljubljani

članice, razpisi, vpisi, knjižnice, obvestila

Univerza v Mariboru

članice, razpisi, vpisi, knjižnice, obvestila

Visokošolska prijavno informacijska služba Univerze v Mariboru

vpis na dodiplomski in podiplomski študij

Visokošolska prijavno-informacijska služba

vpis na dodiplomski in podiplomski študij

Visokošolsko središče Novo mesto

visokošolski in višješolski študij

Zavod RS za šolstvo

informacije in osnovni nasveti za otroke in starše, razvojno-svetovalno delo za strokovne in vodstvene delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov

Zavod RS za šolstvo, Območna enota Maribor

informacije za otroke in starše, razvojno-svetovalno delo za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov

Zavod za izobraževanje FORMULA

verificirani izobraževalni programi za odrasle

Znanstveno raziskovalno središče Koper

jedro raziskovalne dejavnosti novonastale Univerze na Primorskem


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov