Javni razpisi


avno povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017. Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Usposabljanje na delovnem mestu. Za leti 2016 in 2017 je skupno namenjenih 8,7 milijona evrov za vključitev 4.525 brezposelnih oseb. Usposabljanje na delovnem mestu traja 2 meseca na manj zahtevnih delovnih mestih ali 3 mesece, če gre za usposabljanje na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih. Rok prijave: Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


od 11. 11. 2016 do 30. 4. 2017 Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na voljo je 27 milijonov EUR za predvidenih 5.000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Povabilo je odprto od 11. 11. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 3. 4. 2017. Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO. Prijavi se do 3. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok za oddajo do 15. 9. 2017. Javni poziv za produkcijo novih skladb: Imamo novo glasbo

Namen javnega poziva Imamo novo glasbo je spodbujanje nastanka in produkcije zvrstno različnih novih skladb v slovenskem jeziku ter povečanje deleža kakovostne slovenske glasbe, ki se predvaja na radijskih postajah. Rok za oddajo do 15. 9. 2017.
Vir: Ministrstvo za kulturo RS


Rok prijave je 4. 4. 2017. COSME: Raising awareness of civil drones’ operators about Privacy and Data protection obligations

V okviru Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) je objavljen javni razpis, v okviru katerega bodo podprli en mednarodni projekt ozaveščanja upravljavcev brezpilotnih letal o zakonodaji s področja varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Rok prijave je 4. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 1. 9. 2017. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji (problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje). Prijavi se do 1. 9. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 29. 3. 2017. A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market (Call for Proposals VP/2017/007)

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja za učenje na delovnem mestu in vajeništva z integracijo mladih na trg dela. Rok prijave je 29. 3. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok poteče 3. 4. 2017 Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2017

Predmet javnega razpisa je:
•    Področje E-knjige: sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave in objave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku.
•    Področje Spletni mediji: sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih.
Rok poteče 3. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 31. 5. 2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in republiko Avstrijo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018 in 2019 na vseh področjih znanosti. Rok prijave je 31. 5. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok poteče 3. 4. 2017 Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji

Slovenski filmski center je objavil javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letih 2017 in 2018. Namen sofinanciranja programov je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture, pri čemer tudi spodbujanje programov interesnih organizacij ter skrb za afirmacijo stroke. Rok poteče 3. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok poteče 3. 7. 2017 Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 09/2017

V okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti prihodnjih organizacij gostiteljic, da se pripravijo in odzivajo na humanitarne krize. Poleg tega se bo zagotovila podpora ukrepom za krepitev tehnične zmogljivosti prihodnjih organizacij pošiljateljic, ki bodo sodelovale pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Rok poteče 3. 7. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok poteče 6. 6. 2017 Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: projekti za napotitev mlajših in starejših prostovoljcev EU za humanitarno pomoč v podporo humanitarni pomoči in za njeno dopolnjevanje v tretjih državah – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/08/2017

V okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je objavljen javni razpis, namenjen napotitvi prostovoljcev EU za humanitarno pomoč v podporo humanitarni pomoči in za njeno dopolnjevanje v tretjih državah v okviru projektov, osredotočenih na zmanjševanje tveganja zaradi nesreč, pripravljenost na nesreče ter povezovanje ukrepov pomoči, obnove in razvoja. Rok poteče 6. 6. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok poteče 5. 4. 2017 Javni razpis za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 430-2071/2016

Namen projekta je osebe, ki v večini primerov ne prepoznajo nevarnosti in posledic trgovine z ljudmi, ozavestiti in z ustreznim pristopom spodbuditi k aktivni udeležbi pri preprečevanju različnih oblik izkoriščanja. Poleg informiranja mora izvajalec zagotoviti tudi izvedbo dodatnih aktivnosti, ki bodo predstavljale dodano vrednost celotnemu projektu. Rok poteče 5. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok poteče 3. 4. 2017 Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu

Socialna zbornica Slovenije je objavila javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu za leto 2017. Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev. Rok poteče 3. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 12. 5. 2017 Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017. Prijavi se do 12. 5. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 17. 5. 2017 Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. Rok poteče 17. 5. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 5. 4. 2017 Transformations to Sustainability (T2S): Call for Proposals

Belmont Forum in Mreža NORFACE sta objavili javni razpis za sofinanciranje interdisciplinarnih raziskovalnih projektov »T2S – Prehodi k trajnostni naravnanosti«. Rok poteče 5. 4. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 15. 5. 2017 Information and training measures for workers’ organisations – Call for Proposals VP/2017/002

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije« za leto 2017. Rok poteče 15. 5. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 12. 6. 2017 EaSI-Progress: Call for proposals in the field of undeclared work (VP/2017/005)

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje skupnih in čezmejnih projektov na področju preprečevanja dela na črno, pri čemer je razpis namenjen predvsem krepitvi tehničnih zmogljivosti organov pregona za učinkovitejše delovanje na področju preprečevanja in odvračanja od neprijavljenega dela. Rok poteče 12. 6. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 16. 5. 2017 Rights, Equality and Citizenship Programme: Call for 4-year Framework Partnership Agreements

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sklenitvi štiriletnih partnerskih sporazumov z mrežami NVO na evropski ravni. Rok poteče 16. 5. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 20. 4. 2017 Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo. Rok poteče 20. 4. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 10. 4. 2017 Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017, ki jih izvajajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije. Rok poteče 10. 4. 2017.
Vir: cnvos


Zadnji rok poteče 15. 11. 2017 Cross-Border Grants to Support Journalism in Europe

JournalismFund.eu vabi novinarje iz Evrope k prijavi na razpis za sofinanciranje čezmejnih raziskovalno novinarskih projektov v letu 2017. Podpora je namenjena ekipam novinarjev iz več držav, ki pišejo skupno zgodbo. Na voljo so trije roki, zadnji rok poteče 15. 11. 2017.
Vir: cnvos


Rok poteče 20. 4. 2017 Digital News Initiative Innovation Fund: Call for Proposals

Objavljen je tretji razpis za sofinanciranje inovativnih digitalnih novinarskih projektov Sklada za inovacije DNI. Na voljo je financiranje projektov s področja digitalnega novinarstva v treh kategorijah: prototipi, srednje veliki projekti ter veliki projekti. Rok poteče 20. 4. 2017.
Vir: cnvos


Rok prijave je 30. 9. 2020 Ustvarjalna Evropa: strokovnjaki za ocenjevanje projektov vabljeni k sodelovanju!

Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije (2013/S 179-308003). Zainteresirane stranke lahko predložijo prijave kadar koli, razen v obdobju zadnjih 3 mesecev veljavnosti seznama tj. do 30. 9. 2020
Vir: Kulturna stična točka v SlovenijiMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji