Ekologija

AECC

zveza, katere glavni cilj je omogočanje visoke tehnologije pri nadzoru izpušnih plinov, širjenje inf. o zakonih in predpisih, varnosti in okoljskih vidikih, študij o emisijah motornih vozil,…

Agencija RS za okolje

spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi

Botanično društvo Slovenije

prostovoljno nepridobitno združenje profesionalnih botanikov in ljubiteljev botanike, ki združuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi

CAN

svetovna mreža, ki deluje na področju spodbujanja vlad, zasebnega sektorja in posameznikov k omejevanju podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, na okoljsko trajnostno raven

Center za kartografijo favne in flore

zasebni neprofitni zavod, katerega cilj je zbiranje, organiziranje in posredovanje podatkov in informacij o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji

CIPRA-Slovenija

društvo za varstvo Alp

Diaperfreebaby.org

naravni in ekološki pristop k otrokovim potrebam

Društvo Ekosistem

ozaveščanje, vzgoja ter izobraževanje ljudi na področju ekologije

Društvo Kras SOS

iskanje rešitev za okolje in ljudem prijazen razvoj Krasa

Društvo ljubiteljev narave Krško

skrb za pravilen odnos do narave, organiziranje izletov, pohodov, taborjenj, tečajev, vzgoja in izobraževanje

Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje

izobraževanje, promocija, skrb za ohranitev narave in zdravja

Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji – DOVES

sodelovanje pri varstvu okolja, izvajanje promocije, nudi strokovno znanje na področju varstva okolja z izobraževanjem in vzgojo

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

varovanje ptic in njihovih habitatov

Društvo za trajnostni razvoj “Sobivanje”

izvajanje projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja

Društvo za varovanje okolja in geografske informacijske sisteme – SCGIS

ohranjanje in varovanje naravne kulturne dediščine, kvalitetnejše bivalno okolje

EA

cilj mreže je spodbuditi vse večje število ljudi k izvajanju pritiska na svoje vlade za reševanje svetovnih problemov

EBCD

poslanstvo je promoviranje koncepta trajnostne rabe obnovljivih naravnih virov, vključno z vrstami in ekosistemi, v skladu s principi Svetovne strategije za ohranjanje narave

EBRA-Eurogroup for Animal Welfare

organizacija za varstvo živali, ki si prizadeva za zmanjševanje trpljenja živali s promocijo varstva živali kot osrednjega elementa trajnostnega razvoja

ECF

evropska federacija kolesarjev si prizadeva za čim širšo uporabo koles ter s tem za trajnostjo mobilnost in javno blaginjo

EEN

mednarodna nevladna organizacija, ki zagovarja varovanje okolja kot sredstvo za izboljšanje zdravja in blaginje

EKO SKLAD – ekološki sklad RS

kreditiranje naložb na področju varstva okolja, skladno z nacionalnim programom varstva okolja in s skupno okoljsko politiko EU

Ekološko društvo Ecovitae

osveščanje in izobraževanje javnosti na področju okolja in okoljevarstvene problematike

ELNI

mreža, ki se ukvarja z okoljskim pravom

ENHESA

globalno, svetovalno podjetje na področju okolja, varnosti in zdravja, ki zagotavlja informacije o trenutnih in nastajajočih zakonih, predpisih, standardih in pobudah

EPO

EPO prispeva k doseganju globalnega poslanstva mreže WWF z vodenjem mreže pri oblikovanju politik EU, ki vplivajo na evropsko in globalno okolje

EU-OKOLJE

portal Evropske unije na področju varstva okolja

Euronatur

neodvisna nemška fundacija za varovanje narave z mednarodno razsežnostjo

Fokus

društvo za sonaraven razvoj

Forum za Pohorje

prizadevanje za ohranitev Pohorja, ki bi zagotavljal kvaliteten način sobivanja med gospodarskimi, socialnimi in ekološkimi interesi

Friends of the Earth-Europe

največja okoljska mreža v Evropi, katere cilj je spodbujati okoljsko trajnostne družbe, zaščita zemlje pred nadaljnjo škodo in popravljanje škode, ki jo okolju povzročajo človeške aktivnosti

Greenpeace International-European unit

vodi okoljske kampanje z razkrivanjem pomanjkljivosti politik in zakonov EU in spodbujanjem načrtovalcev politik EU k izvajanju progresivnih rešitev

Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica

društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

IEEP

vodilni center za analiziranje in razvoj okoljskih politik v Evropi in zagoravlja nepristranski analitični pogled na politike, pri čemer se ukvarja s perečimi kratkoročnimi vprašanji

IFAW

mednarodna organizacija, ki vodi prizadevanja za usmerjanje pozornosti na blaginjo živali

Milieukontakt International

podpira okoljsko trajnost v evropskih in azijskih državah in išče in podpira partnerje, ki si prizadevajo za trajnostno, demokratično in okoljsko neškodljivo družbo

Ministrstvo za okolje in prostor

okoljska politika, preprečevanje onesnaževanja narave, varstvo narave in voda

Okoljsko raziskovalni zavod

medicinska ekologija, zeleno podjetništvo in podjetniški turizem, okoljske komunikacije, okoljsko svetovanje

SEM-Inštitut za klimatske spremembe

znanstvena raziskovanja in razvoj na področju okoljevarstva

SLOVENSKI E-FORUM, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

informiranje, izobraževanje in promocija okoljevarstva in smotrne uporabe energije

Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija

združuje ljubitelje žuželk iz Slovenije in iz tujine

Svet za varstvo okolja RS

okoljska politika, skrba za varstvo okolja

T&E

organizacija, ki deluje na področju transporta in okolja ter zagotavlja trajnostni promet v Evropi, kar pomeni promet, ki je okoljsko odgovoren, ekonomsko zdrav in socialno pravičen

TABRIH

društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine

Vallant.biz-Pohorje za vse

spletni portal za zaščito Pohorja

Zavod RS za varstvo narave

ohranjanje slovenske narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih

ZPM Maribor

ekošola, trajnostni razvoj, forum; voda, zrak, energija, odpadki, promet, hrup…

Zveza Ekoloških Gibanj Slovenije

reševanje problemov, ki nastajajo ob onesnaževanju zraka in pitne vode, uporaba okolju prijaznih oblik energije, osveščanje o problemih onesnaževanja


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov