Zakoni, pravice, politika…

AEBR/ARFE

povezovanje mejnih regij s podobnimi interesi in zagotavljanje pomoči manj razvitim regijam

AEIDL

neprofitna zveza, ki se ukvarja z razvojem in koordinacijo evropskih mrež ter zagotavljanjem informacij in metodoloških orodij lokalnim razvojnim akterjem

AMNESTY INTERNATIONAL – EU OFFICE

Amnesty International Slovenije

skrb za zaščito temeljnih človekovih pravic

Brezplačna pravna pomoč za člane e-Študentskega Servisa

vrnitev štipendije, delo na črno, najemna pogodba, priložnostna dela, ukradeni gsm, kraja v garderobi…

Center za državljansko vzgojo

center za državljansko vzgojo

CNVOS

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

CONCORD

poglavitni cilj konfederacije je z združeno strokovnostjo in skupnim nastopom povečati vpliv evropskih razvojnih NVO na evropske institucije

Dialog z državljani

zbrani dokumenti o pravicah državljanov EU glede prebivališča, izobraževanja, delovnih pogojev, socialne varnosti… in nasveti za uveljavljavljanje teh pravic

Društvo za Združene narode za Slovenijo

širitev ciljev OZN v Sloveniji

Državni zbor RS

spremljanje sej, zakonodaja, mednarodna dejavnost, publikacije, dialog…

ECAS

mednrodna neprofitna organizacija, katere poslanstvo je omogočati nevladnim organizacijam ter posameznikom izražanje in uveljavljanje mnenj v EU

ECRE

krovna organizacija agencij za pomoč beguncem in begunkam

EIP Slovenija

šola za mir

Elektronska participacija

spletni portal, namenjen elektronskemu sodelovanju in elektronskemu soodločanju državljank in državljanov o javnih zadevah in politikah

ENAR

mreža evropskih NVO, ki delujejo na področju boja proti rasizmu v vseh državah članicah EU

ENOW

prostovoljna feministična organizacija, katere cilji se nanašajo na enakopravnost in človekove pravice za oba spola s poudarkom na participaciji ter osebnem razvoju izklučenih žensk

EURADA

neprofitna organizacija, katere namen je spodbujanje regionalnega gospodarskega razvoja prek dialoga služb Evropske komisije

Euro Coop

interesi in pravice potrošnikov

EUROCITIES

zastopa meščane in si prizadeva, da bi bila urbana tematika uvrščena visoko na politično agendo EU

EURODAD

mreža organizacij, ki delujejo na področju nacionalnih gospodarskih in mednarodnih finančnih politik za zmanjševanje revščine in krepitev položaja revnih

European Forum for Children Welfare

uveljavljanje blaginje otrok pri evropskih institucijah in spodbujanje visokokakovostne prakse po vsej Evropi

Evropski mladinski parlament

njegova vloga je povečanje zavedanja mladih o evropskih tematikah, aktualnih zadevah in demokratičnih procesih…

EWL

enakopravnost žensk in moških v Evropi, enake pravice in priložnosti za ženske, vključno z migrantkami, in najbolj zapostavljenimi skupinami v družbi

FIDH

zaščita žrtev, preprečevanje kršitev človekovih pravic in sodni pregon kršiteljev

FUEN

krovna organizacija na področju narodnih manjšin

GROOTS

krepitev sodelovanja žensk v razvoju skupnosti in reševanje problemov…

HRDN

neformalna povezava nevladnih organizacij, ki na ravni EU deluje na področjih človekovih pravic, demokracije in preprečevanja konfliktov

HRW

neodvisna nevladna organizacija, zavezana k zaščiti človekovih pravic po vsem svetu

ID’s

vključevanje družbenih akterjev v proces izgrajevanja Evrope

ILGA – Europe

mednarodna zveza gejev in lezbijk

Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope

državljanom članic Sveta Evrope omogoča vložiti tožbo pri Evropskem sodišču za človekove pravice…

International Federation of Settlements

zveza organizacij, ki si prizadevajo za krepitev skupnosti v družbi

ISCOMET

inštitut za etnične in regionalne študije

IUS INFO

register pravno veljavnih predpisov

Izobraževanje za demokratično državljanstvo

predstavitev projektov in dejavnosti v državah članicah EU, dokumenti, publikacije, poročila različnih držav…

Konvencija o otrokovih pravicah

varstvo otrokovih pravic; v SLO ratificirana leta 1990

Listina EU o temeljnih človekovih pravicah

celotna listina, odgovori na najpogostejša vprašanja…

MCP

mednarodno gibanje, ki deluje proti vsem oblikam nasilja, krivici in izkoriščanju ter proti ideološkemu, verskemu, političnemu, spolnemu… zatiranju

MIGRANTSKI FORUM EU

mednarodna nevladna organizacija, ki se zavzema za temeljne svoboščine, enake možnosti za ženske in mlade…

Ministrstva

seznam ministrstev vlade RS in povezave do njihovih spletnih strani

MRAX

gibanje proti rasizmu, antisemitizmu in ksenofobiji

ODŠKODNINA d.o.o.

oškodovancem omogoča, da s čim manjšimi stroški in kar se da hitro prejmejo odškodnino, ki jim pripada

PIC – Pravno informacijski center NVO

pravno svetovanje NVO in posameznikom, ugovor vesti vojaški dolžnosti…

PIP – ŠTUDENTSKI PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER ŠOUM

brezplačno pravno svetovanje študentom

Poravnava d.o.o.

uveljavljanje odškodnin v primeru prometnih nezgod, delovnih nezgod, nezgod v javnih ustanovah in na javnih površinah…

Poravnava.net – spletni odškodninski zastopnik

celovito pravno svetovanje in izpeljava odškodninskih postopkov v primeru prometnih nesreč, nesreč na delovnem mestu ter nesreč na javnem in zasebnem prostoru

Pravda

spletni portal za pravno svetovanje

pravniki.info

forum, na katerem najdeš obvestila in informacije s področja prava, zakone in vsesplošno debato na to temo

Predsednik Republike Slovenije

funkcije predsednika, urad predsednika, ustava in zakoni, komisija za odlikovanja, tiskovno središče, aktualno…

Računsko sodišče republike Slovenije

organizacija in sestava, pravne podlage, poročila, javne evidence, revizijske pristojnosti in obveznosti, revizijski proces, obveščanje javnosti…

Save the Children

pravice otrok ter neposredno in trajno izboljšanje življenja otrok po svetu

TI

edina mednarodna nevladna organizacija, ki v močni globalni koaliciji v boju proti korupciji združuje civilno družbo, poslovni svet in vlade

Urad za enake možnosti

uveljavljanje načel enakosti žensk in moških v praksi

Ustavno sodišče RS

odločanje o skladnosti predpisov, o sporih o pristojnosti posameznih organov, o pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Varuh človekovih pravic

varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov v razmerju do državnih organov, lokalne skupnosti…

Varuhinja bolnikovih pravic

informiranje, svetovanje in pomoč – ko bolniku možnost za dosego pravice ni jasna, ko je prepričan, da ima kako pravico, pa mu jo izvajalci v sistemu zdravstva kratijo…

Vlada Republike slovenije

portal

Vrhovno sodišče RS

slovenska sodišča, obrazci, zakoni, sodna praksa, sodni register, javni razpisi, seznam sodnikov…

WIDE

evropska mreža, ki si prizadeva za enakost spolov in socialno pravičnost ter enak dostop do virov in priložnosti v vseh sferah političnega, socialnega in gospodarskega življenja

Zakonodaja RS

ustava RS, sprejeti zakoni, predlogi zakonov, sprejeti akti, predlogi aktov, prečiščena besedilaMISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov